PRIVATUMO POLITIKA
                                                                           ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ 

UAB "Blue media. LT" direktorius  asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

UAB "Blue media. LT" darbuotojai teikia sveikatinimo paslaugas. Asmeniniai testavimo ir harmonizacijos duomenys, klientui pageidaujant, pagal susitarimą, gali būti saugomi arba iškart po paslaugos suteikimo panaikinti. Klientas norėdamas  gauti teikiamas paslaugas pasirašo sutikimą. Taip pat tyrimų tikslu, kartais pildoma anketa, kurioje prašoma atsakyti į keletą klausimų apie savijautą prieš gaunamą paslaugą ir po paslaugos. Tuo tikslu,  asmens duomenys renkami: kliento Vardas ir Pavardė, bei dėl bendravimo dar telefono numeris ir elektroninis pašto adresas. Duomenys saugojami dešimt metų. Paskui sunaikinami. Jokiems tretiems asmenims asmenų duomenys neperduodami.

ASMUO TURI TEISĘ:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINOMO TVARKA

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti UAB "Blue media. LT" direktoriui  rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. (neurotmt@gmail.com; tel. +37068477097 ,).
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
UAB "Blue media. LT" administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

ASMENS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS

 • Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI IR APSKUNDIMAS

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į UAB "Blue media. LT" atsakingą asmenį už asmens duomenų tvarkymą tel. +37068477097 arba neurotmt@gmail.com


Duomenų apsaugos darbuotojas  užtikriną slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Jeigu asmuo nesutinka su UAB "Blue media. LT" Duomenų apsaugos darbuotojo  atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

0
 .